RIZIN 26: Asakura vs Horiguchi Results

Official results from RIZIN 26. Featuring Kai Asakura vs Kyoji Horiguchi, Tenshin vs Kumandoi, and Ayaka Hamasaki vs Miyuu Yamamoto.

RIZIN 25: Asakura vs Saito Results

Official results from RIZIN 25, which featured Mikuru Asakura vs Yutaka Saito, Hiromasa Ogikubo vs Kenta Takizawa, and Rikuto Shirakawa vs Kotetsu Boku.

Official RIZIN 17 Results

RIZIN 17 results, from the Saitama Super Arena in Saitama, Japan.

Official RIZIN 15 Results

RIZIN 15 results from the Yokohama Arena, Yokohama, Japan.