RIZIN 24: Tenshin vs Kouzi Results

Official RIZIN 24 results. Which featured Tenshin Nasukawa vs Koji ‘Kouzi’ Tanaka, Kai Asakura vs Shoji Maruyama and Rena Kubota vs Emi Tomimatsu.

Official RIZIN 17 Results

RIZIN 17 results, from the Saitama Super Arena in Saitama, Japan.

Official RIZIN 15 Results

RIZIN 15 results from the Yokohama Arena, Yokohama, Japan.