RIZIN 24: Tenshin vs Kouzi Results

Official RIZIN 24 results. Which featured Tenshin Nasukawa vs Koji ‘Kouzi’ Tanaka, Kai Asakura vs Shoji Maruyama and Rena Kubota vs Emi Tomimatsu.